algemene voorwaarden | economisch personeelsmanagement | EuroHRM

Algemene Voorwaarden


Hieronder treft u de algemene voorwaarden van EuroHRM aan. Deze voorwaarden zijn ook in het geheel te downloaden, klik hier om te downloaden (PDF).

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor advisering en het verzorgen van opleiding tussen Euro-HRM en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Grondslag offertes

Offertes van Euro-HRM zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Euro-HRM zal de te verrichten adviesdiensten en het verzorgen van opleidingen naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen , verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die het bureau nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van het bureau betrokken (zullen) zijn. Als het bureau daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie het bureau kosteloos een eigen werk/vergaderruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of netwerkaansluiting.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Euro-HRM geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

1 van 5 » Volgende